THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2023 (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tin Bệnh viện | 24 - 05 - 2023 | 260 | Nguyễn Thị Phượng Hồng
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2023 (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo hình thức mua sắm trực tiếp. Sử dụng nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp y tế năm 2023. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

{{z.sTen}}

SỞ Y TẾ GIA LAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2023
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu Gói thầu thuốc generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2023 (lần 2) của Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo hình thức mua sắm trực tiếp. Sử dụng nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp y tế năm 2023.
Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu trong nước có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Bên mời thầu) theo địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, số điện thoại 02693.874112 (Phòng Tài chính Kế toán), 02693.503512 (Tổ Đấu thầu) hoặc 02693.605161 (Khoa Dược), địa chỉ Email: todauthaubvgialai1@gmail.com.
Nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu tại phòng họp, tầng 2, khu hành chính - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thời gian giao hồ yêu cầu từ 13giờ30phút, ngày 29 tháng 5 năm 2023 đến trước 13giờ30phút, ngày 06 tháng 6 năm 2023 (trong giờ hành chính).
Hồ sơ đề xuất phải được gửi đến phòng họp, tầng 2, khu hành chính - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 132 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai trước 13giờ30 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2023.
Thời điểm đóng thầu vào 13giờ30 phút, ngày 06 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, 132 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 14giờ30phút, ngày 06 tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - 132 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Bên mời thầu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
                                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

Tải Thông báo mời thầu và Hồ sơ yêu cầu tại đây.
TIN KHÁC: