LỊCH CÔNG TÁC
LỊCH CÔNG TÁC {{txtTieuDeLichCongTac | uppercase}}
# TÊN LỊCH CÔNG TÁC
{{$index+1}} {{items.sTen}} ({{items.sTimeCreate | date:'dd - MM - yyyy'}})
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU