giới thiệu

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ
I.    Giới thiệu chung
1.    Hình ảnh tiêu biểu của phòng, lãnh đạo phòng
2.    Lịch sử hình thành và phát triển


3.    Nhân sự
Phòng Hành chính Quản trị có 9 biên chế và 37 hợp đồng, trong đó gồm: 6 Đại học, 1 Cao đẳng, 10 Trung cấp và 29 Lao động phổ thông, Sơ cấp nghề phụ trách các bộ phận:
1.    Tổ văn phòng, kho, tiếp liệu

2.    Tổ Điện nước

3.    Tổ Ô tô

4.    Tổ Xử lý chất thải, Vệ sinh công tác đội, Nhà xác

5.    Tổ Bảo vệ

II.    Chức năng, nhiệm vụ
1.    Chức năng
Phòng Hành chính quản trị là phòng tham mưu chịu sự  lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.
2.    Nhiệm vụ
-    Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. 
-    Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính. 
-    Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện. 
-    Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn Bệnh viện. 
-    Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các Khoa, Phòng trong bệnh viện.
-    Quản lý  nhà cửa, kho hàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện. 
-    Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác theo quy định. 
-    Tổ chức thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch, duy tu bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch. 
-    Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, cung ứng điện. 
-    Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện. 
-    Đảm bảo công tác an ninh trật tư chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo vệ trong Bệnh viện. 
-    Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.
-    Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống thất thoát lãng phí. 
-    Đảm bảo công tác an ninh trật tự chung.
-    Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.
III.    Thế mạnh, đặc thù
1.    Về nhân sự
Phòng Hành chính Quản  trị là một trong tám phòng chức năng, tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác hậu cần. Là phòng có số lượng nhân viên đông nhất và thực hiện công việc ở nhiều vị trí khác nhau.
Với chức năng nhiệm vụ được giao, để bảo đảm đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh của một Bệnh viện Đa khoa hạng II, tập thể CBVC và người lao động Phòng Hành chính Quản trị luôn sẵn sàng phục vụ và đáp ứng kịp thời các nhu cầu của Khoa/Phòng.
2.    Cơ sở vật chất

3.    Chuyên môn
Phòng gồm 5 bộ phận khác nhau, thực hiện các nhiệm vụ riêng biệt của công tác hậu cần
4.    Thành tựu

IV.    Định hướng phát triển tương lai
- Tập thể đoàn kết và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tối đa năng lực hiện có của phòng.
- Hoàn thiện qui trình quản lý cơ sở vật chất, tài sản toàn Bệnh viện, phối hợp phát triển qui mô Bệnh viện trên bình diện chiều rộng và chiều sâu. Tiến tới hoàn thiện cơ sở vật chất các khoa/phòng trong toàn Bệnh viện.
- Tập thể phòng luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nội quy, quy chế của Bệnh viện, ngành.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt các công tác về: điện, nước, xe cấp cứu, thủ tục văn bản, xử lý và bảo vệ môi trường, cung cấp trang thiết bị khác... đảm bảo cho các khoa phòng hoạt động tốt nhất, không gây ảnh hưởng môi trường.
- Công tác về điện nước, xe cấp cứu…
- Kiện toàn Đội bảo vệ phục vụ 24/24 giờ. Đảm bảo công tác an ninh trật tự và bảo quản tài sản theo đúng qui định
- Hoàn thành tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn, bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định và công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị.
- Phối hợp với các khoa, phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về lĩnh vực phụ trách, góp phần cho công tác kiểm tra của Bệnh viện.
- Công tác xử lý chất thải thường xuyên, đúng qui trình. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật thay thế được đưa vào sử dụng hiệu quả, mang lại lợi ích.
- Tham gia tích cực các phong trào của Đảng, Đoàn, Công đoàn, Nữ công...
V.    Thông tin liên lạc
1.    Số điện thoại: 02693 823 088
2.    Email: hcqt.bvdkgl@gmail.com