giới thiệu

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Điện thoại:    02693.874113;      Email: kehoachth.bvdkgl@gmail.com

Nhân sự: có 10 nhân viên
Phụ trách phòng:    BS CKII. Bùi Viết Hoàng

Phó trưởng phòng: BS. Huỳnh Thị Kim Linh
Chuyên viên:          Yến, Thảo, Oanh,Thủy


Phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.
I. NHIỆM VỤ
1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.
3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.
5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.
6. Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
7. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
8. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
9. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
10. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
11. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
12. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.
II. TỔ CHỨC
1. Các bộ phận:
a. Khám bệnh, chữa bệnh.
b. Nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.
c. Chỉ đạo tuyến.
d. Hợp tác quốc tế.
e. Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện
2. Lãnh đạo:
a. Trưởng phòng.
b. 01 Phó trưởng phòng.
III. TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
                 Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng, tham mưu và giúp việc cho Ban giám đốc trong các mặt hoạt động chuyên môn của bệnh viện
                 Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Phòng Kế hoạch tổng hợp đã nâng cấp và hoàn tiện quy trình làm việc:
                 - Tổ kế hoạch: Là trung tâm điều hành công việc của Phòng, kết nối công việc giữa các Tổ chuyên môn. Hệ thống văn bản, báo cáo được ban hành, xử lý, lưu trữ khoa học trên các phần mềm của bệnh viện và phòng.
               - Tổ chuyên môn: Đảm bảo giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến chuyên môn, lịch trực lịch mổ, kiện cáo thắc mắc, cung cấp trích sao hồ sơ bệnh án và chứng thương khi có yêu cầu của các cơ quan và cá nhân liên quan; Tổ chức, xây dựng lịch trực, lịch mổ toàn viện; Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn… thông qua các Quy trình đã được xây dựng.
                 - Tổ báo cáo thống kê: Thực hiện việc cập nhật, theo dõi, thống kê, báo cáo số liệu thông qua hệ thống phần mềm bệnh viện. Cung cấp các số liệu báo cáo về các hoạt dộng chuyên môn của bệnh viện một cách khoa học, chính xác.
                - Tổ lưu trữ hồ sơ bệnh án: Quản lý toàn bộ hồ sơ bệnh án trên phần mềm nhằm đảm bảo việc lưu trữ được khoa học, chính xác đồng thời dễ cung cấp lại khi có nhu cầu sử dụng. Trang bị hệ thống kho, giá đạt tiêu chuẩn lưu trữ.

Định hướng phát triển:
Tiếp tục hoàn thiện đưa công nghệ thông tin vào ứng dụng thống kê, quản lý bệnh viện.
Tiến đến thực hiện quản lý hoạt động tự  động hóa, quản lý bệnh nhân qua bệnh án điện tử.

Một số hình ảnh về phòng kế hoạch tổng hợp: