giới thiệu

PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Phòng TCCB

  • Nhân sự:
  • Phó trưởng phòng phụ trách: BSCKI Phạm Ngọc Duy
  • Phó trưởng phòng: CN Đỗ Thị Thanh Mai
  • Chuyên viên: CN Nguyễn Thị Hồng Thảo; CN Phan Thu Thủy
  • Chức năng nhiệm vụ:
Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh vện và chịu trách nhiệm trước Gia Đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.
Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào taọ nhân lực, tuyển nhân lực để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa/phòng trình giám, đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người trong bệnh viện.
Phối hợp với các Đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
Phối hợp với các khoa phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện để giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.