BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
VUI LÒNG CHỌN LOẠI DỊCH VỤ CẦN XEM BẢNG GIÁ
# {{items.sTenHienThi | uppercase}}
{{$index+1}} {{items.sMaChuong}} {{items.sMaTuongDuong}} {{items.sMaTT435021}} {{items.sTenTT435021}} {{items.sPhanTuyen}} {{items.sPhanLoai}} {{items.sTT_TT15 | currency:"":0}} {{items.sTT_TT37 | currency:"":0}} {{items.sTT_TT02 | currency:"":0}} {{items.sTenTT15}} {{items.sGia_TT15 | currency:"":0}} {{items.sGhiChu_TT15}} {{items.sGhiChu_PhuLuc5_TT15}} {{items.sGia_TT37_KoLuong | currency:"":0}} {{items.sGia_TT37_CoLuong | currency:"":0}} {{items.sGhiChu_TT37}} {{items.sGia_TT02 | currency:"":0}} {{items.sGhiChu_TT02}} {{items.sChuyenKhoa_TT15}} {{items.sMa_GiaLienThong_BHYT}} {{items.sSoQD_TuongDuong_TT15}} {{items.sNgayBanHanh_TT15}} {{items.sSoQD_TuongDuong_TT37}} {{items.sNgayBanHanh_TT37}}
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU